Regulamin zawiera uregulowania organizacyjne serwisu.

Art. 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu sklep.sorbex.pl jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SORBEX Bogusław Soremski z siedzibą w 40-312 Katowice ul. Milowicka 1C powoływane w dalszej części niniejszego Regulaminu jako „Sprzedawca”.

 2. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego.

 3. Dostęp do bazy danych adresowych osób korzystających z formularza kontaktowego oraz zamawiających towary ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sprzedawcy na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521). Jednocześnie mając na uwadze dobro naszych Kupujących Sprzedawcazobowiązuje się do nie udostępniania oraz nie odsprzedawania osobom trzecim danych adresowych pozostających pod jego kontrolą. Dokument ten jest integralną i nierozłączną częścią niniejszego Regulaminu.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu po uprzednim ogłoszeniu go na stronie internetowej.

 5. Realizacje dostaw będą dokonywane zgodnie z kolejnością napływania zgłoszeń.

 6. Kupującemu przysługuje prawo do zakupu towaru z 8 % podatkiem VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o Podatku od Towarów i Usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do towaru przeznaczonego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, na cele ochrony przeciwpożarowej i wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8 %. Powyższe obowiązuje pod warunkiem, że Kupujący jako Zamawiający informację tę wpisze w polu "Uwagi dla Sprzedającego" w trakcie realizacji zamówienia oraz prześle pod adres e-mail: sklep@sorbex.pl aktualne dokumenty rejestracyjne przedsiębiorcy, tj. Ewidencja działalności gospodarczej lub CEIDG lub KRS, NIP, REGON i zostaną one potwierdzone przez Sprzedającego.

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Zdjęcia/obrazki z opisami nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.


Art. 2

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Aby móc dokonać zamówienia należy dokładnie wypełnić formularz zamówienia.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie ilości towaru oraz niepoprawne wypełnienie formularza zamówienia.

 3. W przypadku problemów w korzystaniu z serwisu należy dany problem zgłosić do naszego biura.

 4. Kupujący korzystając ze strony internetowej sklepu akceptuje zasady polityki prywatności.

 5. Rejestracja w systemie sprzedaży Sklepu jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.sklep.sorbex.pl

 6. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia. Pozwala jednak na sprawdzanie statusu zamówienia, jak i szybkie składanie zamówienia w przyszłości bez konieczności ponownego wprowadzania danych.


Art. 3

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godziny 7.00 następnego dnia pracy.

 2. Jeżeli zamówiony towar znajduje się w naszym magazynie, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w ciągu 24 godzin od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcyza to zamówienie.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane następnego dnia w sytuacji, gdy wpływ pieniędzy na konto nastąpi po godzinie 12:00. Wszystkie paczki wysyłane są każdego dnia do godziny 12:00.

 4. Kupujący składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej sklep.sorbex.pl. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Kupujący chce zamówić do wskazanego przez siebie miejsca dostawy.

 5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Kupującego, wysyłana zostaje wiadomość e-mail na adres e-mail Kupującego zawierająca informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Kupującego. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

 6. Następnie Sprzedawca niezwłocznie weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła do Kupującego wiadomość e-mail z odpowiednią informacją (np. informacją o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji).

 7. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji, przesyła wtedy Kupującemu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Kupującego pomiędzy Kupującym z jednej strony a Sprzedawcą z drugiej strony zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

 8. W przypadku gdyby zamawiany towar nie znajdował się w magazynie (np. na skutek wyczerpania zapasów), Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Kupującego w wysłanej do niego wiadomości e-mail, a także wskazuje w tej wiadomości orientacyjny termin możliwej do skutku dostawy.

 9. Jeżeli Kupujący już dokonał wpłaty na poczet zamówionego przez siebie towaru, a orientacyjny termin dostawy wskazany przez Sprzedawcę mu nie odpowiada albo gdy okaże się, iż dostawa towaru do magazynu jest z innych przyczyn niemożliwa, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu wpłaconą przez niego kwotę na rachunek bankowy, z którego dokonał wpłaty.

 10. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku (np. na piśmie).

 11. Każde zamówienie może być przez Kupującego anulowane telefonicznie do czasu, kiedy nie została rozpoczęta realizacja zamówienia.Jeżeli paczka została już wysłana, Kupujący zobowiązany jest ją odebrać.

 12. Kupujący ponosi koszty dostawy wysyłki w zależności od wagi i gabarytów przesyłki.

 13. Do dostarczonej przesyłki dołączany jest dokument sprzedaży.

 14. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu.


Art. 4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Każdemu Kupującemu, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego sklep.sorbex.pl przysługuje - na podstawie obowiązujących przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśleoświadczenie o odstąpieniu na piśmie (np. w postaci prawidłowo wypełnionego formularza, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego artykułu na adres podany tamże).

 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SORBEX Bogusław Soremski ul. Milowicka 1C, 40-312 Katowice lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@sorbex.pl. Wzór odpowiedniego formularza w formacie .pdf można pobrać ze strony Sprzedawcy, część INFORMACJE - Formularz zwrotu towaru.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SORBEX Bogusław Soremski ul. Milowicka 1C, 40-312 Katowice.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W razie zmniejszenia wartości towaru w wyżej wymienionym przypadku Kupujący może zostać przez Sprzedawcę obciążony dodatkowymi kosztami proporcjonalnie do zmniejszenia wartości towaru.

 6. Produkt zakupiony należy zwrócić w terminie do 14 dni licząc od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu,Sprzedawca po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Konsumenta.

 7. W przypadku gdy Konsument przy zakupie towaru poniósł koszty dostawy, to w razie odstąpienia oraz zwrotu przez niego zakupionego towaru Sprzedawca dokona na jego rzecz również zwrotu kosztów dostawy w kwocie właściwej dla najtańszego sposobu dostawy oferowanej w sklepie internetowym SORBEX, jednakże koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi Konsument. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na jego koszt.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Konsumenta (gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na kontoSprzedawcy) lub na adres zamówienia (gdy płatność była za pobraniem) w ciągu 14 dni roboczych od dnia odstąpienia Konsumenta od umowy.

 9. Stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Art. 5

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT (czyt. ceny BRUTTO).

 2. Płatności za nasze produkty dokonuje się w złotych polskich.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie jego sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. Ceny towarów zostaną powiększone o opłaty za wybrany przez Kupującego sposób płatności. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Sklepu. Dokładny rodzaj dostawy będzie potwierdzany przez Sprzedającego po otrzymaniu poprawnie wypełnionego zamówienia. Wyroby szklane wysyłane są wyłącznie w opcji: Wyroby delikatne. Koszt usługi podano w tabeli dostaw.

 5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione proporcjonalnie do ich wagi i gabarytu. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób (przelew lub pobranie).

 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.


Art. 6
PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonywać w następujący sposób:

a.) gotówką - należność przyjmuje kurier przy dostawie przesyłki (dodatkowa opłata według cennika kuriera) lub pracownik Sprzedawcy przy odbiorze osobistym

b.) przelewem bankowym - przy tym sposobie płatności termin realizacji wydłuża się o czas realizacji przelewu. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

c.) osoby fizyczne mogą dokonać zakupu tylko przy dokonaniu przedpłaty.

 1. Wpłaty przelewem należy kierować na konto:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SORBEX Bogusław Soremski
ul. Milowicka 1C, 40-312 Katowice I. PEKAO S.A. – 47 1240 2975 1111 0010 3119 1732

Art. 7
GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Towary zakupione w sklepie internetowym podlegają gwarancji, na warunkach ustalonych przez producenta. Kupującego uprasza się o zachowanie i przedłożenie faktury VAT stanowiącej dowód zakupu.

 2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia, pęknięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.

 3. W przypadku gdyby okazało się, iż towar posiada wadę, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego oraz w sposób możliwie najdogodniejszy dla Kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę. Jeżeli powyższe działania okazałyby się niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, wymianie towaru na inny dostępny w sklepie (do wysokości ceny wadliwego towaru) albo odstąpieniu od umowy. Jeżeli jednak Kupującym jest Konsument, to może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez dwa lata od daty zakupu towaru na mocy obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa polskiego.

 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Reklamowany towar przesłany do Sprzedawcypowinien być czysty. W przeciwnym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

 7. Koszt dostawy wadliwego towaru przez Kupującego ponosi Sprzedawca. Koszt dostawy powinien odpowiadać kwocie za najtańszy sposób dostawy przesyłki oferowany przez sklep internetowy Sprzedawcy.

 8. Sprzedawca pokrywa także koszty dostarczenia do Kupującego towaru podlegającego wymianie albo naprawionego.

 9. Podstawą przyjęcia reklamacji od Kupującego jest przesłanie oryginału lub kopii dowodu zakupu towaru oraz gwarancji i instrukcji użytkowania jeżeli były dołączone do produktu.

 10. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument, Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument otrzyma towar. Jeśli jednak to Konsument decyduje i wybiera przewoźnika innego niż wskazany przez Sprzedawcę jako jedną z opcji, to zwalnia on tym samym Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z dostawą towaru.

 11. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SORBEX Bogusław Soremski ul. Milowicka 1C, 40-312 Katowice lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@sorbex.pl.

 12. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

 13. Nie stanowią podstawy reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.).

Art. 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

 3. Sprzedawcadokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) - ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy.

 4. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.

 5. Ceny produktów podane w sklepie internetowym nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupującym jest Konsument w rozumieniu stosownych przepisów, zastosowanie mają również przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym Sprzedawcy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.